Vedtægter for den private almene vandforsyning

Andelsselskabet Vejgaard Vandværk 

 

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 18. december 1893, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Vejgaard Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Aalborg kommune.


§ 2 Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerforeningen, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Aalborg kommune godkendte regulativ for vandværket. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes i et forhold, der svarer til de for medlemmernes ejendomme gældende hovedledningsbidrag, således som dette vil være på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem indtræder i selskabet med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af nærværende, vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag.


Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet, kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet, ligesom ejendommens ( medlemmets ) gæld til selskabet skal være betalt.


§ 7 Levering til ikke- medlemmer (Købere)

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil, mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.


Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 5% eller mindst 100 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelser til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt medlem eller ved annoncering i den lokale presse med angivelse af dagsorden.
Forslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 31. januar.


Sådanne forslag skal nævnes i indkaldelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


• 1. Valg af dirigent.
• 2. Beretning om det forløbne år.
• 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
• 4. Behandling af indkomne forslag.
• 5. Budget for det igangværende år fremlægges.
• 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
• 7. Eventuelt.
 

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.


Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær - eller førstkommende ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved valgte bestyrelsesmedlemmers afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Valg som suppleant sker for ´et år af gangen. Suppleanter, der indtræder som bestyrelsesmedlemmer indtræder dog i det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.


Genvalg kan finde sted for både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsrapport og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der medfører omkostninger/investeringer, som væsentligt overstiger det for generalforsamlingen forelagte budget, skal forelægges generalforsamlingen inden arbejderne igangsættes..

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af tatstbladet.


§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån eller etablering af kreditfaciliteter i pengeinstitutter eller andre financielle institutter kvæves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af årsrapporterne foretages af en af bestrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor.
Årsrapporten underskrives af revisor og bestyrelsen.

 

§ 13 Opløsning

Opløsning af selskabet kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål.

 

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 15 marts 2016. Ændringerne træder i kraft 15. marts 2016.Som dirigent på generalforsamlinger den 15 marts 2016.
Peder Fihl
advokat

 

Vedtægterne kan afhentes på vandværkets kontor.

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2020
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R